CYFLWYNIAD

Croeso. Mae'r wefan brosiect hon yn cyflwyno'r cynigion ar gyfer datblygu 'Abertawe Ganolog' – hynny yw, enw prosiect i safleoedd Dewi Sant a Heol Ystumllwynarth yng nghanol y ddinas. Caiff cais cynllunio amlinellol ar gyfer y cynllun ei gyflwyno ym mis Mawrth 2017 a nawr gallwch lawrlwytho holl ddogfennau'r cais drafft o'r wefan hon.

MAE CYNIGION AR GYFER Y DATBLYGIAD DEFNYDD CYMYSG YN CYNNWYS:

 

  • arena dan do newydd i gynnal cyngherddau a digwyddiadau
  • mwy o gyfleusterau siopa er mwyn ehangu'r amrywiaeth a'r dewis o siopau yn y ddinas
  • sinema gyfoes i wella'r amrywiaeth o atyniadau gyda'r hwyr
  • dewis ehangach o gaffis a bwytai
  • fflatiau preswyl uwchben y siopau a’r bwytai er mwyn ychwanegu mwy o fywiogrwydd i ganol y ddinas
  • cyfleusterau ychwanegol ar gyfer Prifysgol Abertawe
  • gwesty newydd ger yr arena
  • pont lydan i gerddwyr i gyfuno dwy ochr Heol Ystumllwynarth
  • digon o leoedd parcio ar ddwy ochr Heol Ystumllwynarth

CYNIGION DATBLYGU AR GYFER SAFLEOEDD DEWI SANT A HEOL YSTUMLLWYNARTH YNG NGHANOL DINAS ABERTAWE

YMGYNGHORIAD FFURFIOL CYN CYFLWYNO CAIS

 

O dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygiad) 2016, mae'n ofynnol i'r rheiny sy'n cyflwyno ceisiadau am brif gynlluniau gyhoeddi eu dogfennau cais cynllunio a chynnal cyfnod o 28 niwrnod o ymgynghoriad ffurfiol cyn cyflwyno cais.

 

Mae holl ddogfennau cais cynllunio drafft ar gyfer Abertawe Ganolog bellach wedi'u cyhoeddi ar y wefan hon ac maent ar gael i'w lawrlwytho a'u darllen.

 

Cynhelir cyfnod o ymgynghoriad ffurfiol cyn cyflwyno cais o

31 Ionawr 2017 i 1 Mawrth 2017.

 

Dylid cyflwyno cynrychiolaethau i Dîm Datblygu Abertawe Ganolog erbyn 6pm ar 1 Mawrth 2017 naill ai

drwy e-bostio:

feedback@swanseacentral.info

 

neu drwy'r post:

Freepost SWANSEA CENTRAL

 

NB: Mae Freepost SWANSEA CENTRAL yn "enw rhadbost" cofrestredig gyda'r Post Brenhinol ac nid oes angen unrhyw fanylion cyfeiriad eraill ar yr amlen.

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO'R DOGFENNAU CAIS CYNLLUNIO DRAFFT

DIWRNOD AGORED

"CWRDD Â'R TÎM"

 

Cynhelir diwrnod agored lle bydd pobl yn gallu cwrdd ag aelodau allweddol o dîm datblygu Abertawe Ganolog – y rheolwr datblygu, y penseiri, yr ymgynghorwyr cynllunio, trafnidiaeth, mynediad, amgylcheddol a rhai eraill:

 

ddydd Mercher 15 Chwefror

yn Ystafell y Cefnfor

yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

rhwng 11am a 7pm.

 

Byddwn yn ychwanegu at y wefan wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen - gyda'r nod o ddarparu ffynhonnell data gyfredol am y datblygiad.