Share your views on Swansea Central

Mae Cyngor Abertawe yn gofyn i’r cyhoedd am ragor o adborth ar ei gynlluniau terfynol ar gyfer cam 1 o’i ddatblygiad Abertawe Ganolog yng nghanol y ddinas.

Caiff dyluniadau manwl ar gyfer y cam cyntaf gwerth £100 miliwn eu dangos i’r cyhoedd ddydd Gwener, 15 Mehefin, gyda’r cyfle i gyflwyno adborth a llywio’r cynigion cyn cyflwyniad cynllunio terfynol ar ddechrau’r haf.

Mae cam cyntaf y datblygiad nodedig hwn yn cynnwys arena ddigidol newydd o’r radd flaenaf i’w rheoli gan The Ambassador Theatre Group (ATG), yr arweinydd byd-eang mewn adloniant byw.

Swansea Council is asking the public for further feedback on its final plans for phase 1 of its Swansea Central development in the heart of the city.

Detailed designs for the £100 million first phase will be displayed to the public on Friday, June 15, with the opportunity to submit feedback and inform the proposals before a final planning submission early in the summer.

The first phase of this landmark development consists of a new state-of-the-art digital arena to be managed by The Ambassador Theatre Group (ATG), the global leader in live entertainment.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys parcdir arfordirol newydd hefyd – y parc newydd cyntaf yn y ddinas ers oes Fictoria. Bydd y parc yn helpu i gysylltu’r ddinas â’i harfordir a bae trawiadol, a bydd y datblygiad cyfan yn dod â thros 20,000 metr sgwâr o dir y cyhoedd i Abertawe.

Bydd mynediad i gerddwyr a chludiant yn yr ardal yn cael eu gwella’n fawr gan y cynigion diolch i bont newydd i gerddwyr a fydd yn cysylltu canol y ddinas yn ddidrafferth â’r arena a’r marina. Bydd y bont ar yr un lefel â siopau, caffis a bwytai ac yn cryfhau cysylltiad y ddinas â’i glannau. Bydd bron 1,000 o leoedd parcio ceir hefyd yn ogystal â gwelliannau i’r briffordd.

Yn ychwanegol, bydd gwesty newydd o ansawdd uchel ar safle’r arena. Caiff rhagor o fanylion am y gwesty eu datgelu ar ddyddiad diweddarach a disgwylir cais cynllunio yn y dyfodol ar gyfer hyn.

The plans also include a new coastal parkland – the first new park in the city since Victorian times. The park will help connect the city to its stunning coast and bay, while the development as a whole will bring over 20,000 sq m of public realm to Swansea.

Pedestrian access and transport in the area will be greatly improved by the proposals thanks to a new pedestrian bridge which will seamlessly connect the city centre with the arena and marina. The bridge will be on the same level as shops, cafes and restaurants and strengthen the city’s connection with its waterfront. There will also be nearly 1,000 car parking spaces as well as highway improvements.

In addition, there will be a new high quality hotel on the arena site. Further details on the hotel will be revealed at a subsequent date with a future planning application expected.

Meddai’r Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:
“Rydym bellach yn cynnal yr ymgynghoriad terfynol cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio felly croesawaf y cyfle i’r cyhoedd roi eu hadborth terfynol i ni ar y cynlluniau gwych hyn er mwyn helpu i drawsnewid canol ein dinas.

“Rydym am fwrw ymlaen gyda chyfadeilad yr arena cyn gynted â phosibl am ein bod yn dymuno i Abertawe ddod yn brif gyrchfan ar gyfer teithiau, perfformiadau, cynadleddau a digwyddiadau a fydd yn hybu economi canol ein dinas ac yn creu swyddi lleol.

“Gan weithio gyda’n partneriaid, gan gynnwys Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3bn, mae Cam Un Abertawe Ganolog yn un rhan yn unig o’n gweledigaeth i ddod â mwy o bobl i mewn i ganol y ddinas – i fwynhau eu hamser hamdden yno, i siopa, sefydlu cartref a mynd i’r gwaith.”

Mae arddangosfa 15 Mehefin yn dilyn ymgynghoriad blaenorol gan Gyngor Abertawe ar y cyfan o Abertawe Ganolog ym mis Rhagfyr 2016. Yn dilyn yr ymgynghoriad blaenorol, mae adborth gan y cyhoedd wedi’i ystyried er mwyn llywio’r dyluniadau diweddaraf.

Meddai Spencer Winter, Cyfarwyddwr Rivington Land, rheolwr datblygu’r cynllun, “Mae’r cynigion diweddaraf hyn wedi ystyried adborth blaenorol gan y cyhoedd ac yn cyflwyno cynllun gwirioneddol eithriadol ar gyfer Abertawe.

“Bydd yr arena yn cyflwyno cynnig hamdden newydd a chyffrous i’r ddinas, a bydd y parcdir yn dod â mannau gwyrdd mawr eu hangen i’r ddinas – gan ei chysylltu â’i glannau trawiadol.

“Mae wedi bod yn wych gweld brwdfrydedd y cyhoedd yn Abertawe hyd yma ar gyfer y cynlluniau newydd a gobeithio y bydd hyn yn parhau yn yr arddangosfa gyhoeddus ddiweddaraf. Edrychwn ymlaen at gael rhagor o adborth i lywio cam terfynol y dyluniad.”

 

I weld y cynlluniau arfaethedig a rhoi eich barn ewch i:

Lleoliad: Neuadd Eglwys Dewi Sant, Sgwâr Dewi Sant, SA1 3NG.
Dyddiad: Dydd Gwener, 15 Mehefin
O: 9:30am i 8pm

O 13 Mehefin, byddwch yn gallu gweld y byrddau arddangos a rhoi adborth ar y wefan hon.

Yn dilyn adborth, bydd Cyngor Abertawe a’i dîm prosiect yn adolygu’r cynigion terfynol, gan ystyried barn y cyhoedd cyn cyflwyno cais cynllunio ar ddechrau’r haf hwn.

Swansea Council leader Cllr Rob Stewart said:  “We are now at the final consultation before we submit our planning application so I welcome the opportunity for the public to give us their final feedback on these wonderful plans to help transform our city centre.

“We want to push ahead with the arena complex as soon as possible because we want Swansea to become a major destination for tours, acts, conferences and events that will boost our city centre economy and create local jobs.

“Working with our partners, including the £1.3bn Swansea Bay City Deal, Swansea Central Phase One is just one part of our vision to bring more people into the city centre – to enjoy their leisure time there, to shop, to set up home and to go to work.”

June 15’s exhibition follows a previous consultation by Swansea Council on the whole of Swansea Central in December 2016. Following the previous consultation, feedback from the public has been taken into account to inform the latest designs.

Spencer Winter, Director of Rivington Land, the development manager for the scheme, said: “These latest proposals have taken into account previous feedback from the public and present a truly outstanding scheme for Swansea.

“The arena will bring a new and exciting leisure offering to the city, while the parkland will provide some much needed new green space to the city – connecting it to its stunning waterfront.

“It has been great to see public enthusiasm in Swansea so far for the emerging plans and we hope this will continue at the latest public exhibition. We look forward to receiving further feedback to inform the final stage of design.”

To view the emerging plans and provide your views please visit:

Venue: St David’s Church Hall, St David’s Place, Swansea, SA1 3NG.
On: Friday, June 15
From: 9:30am to 8pm

From June 13, you will be able to view the exhibition boards and provide feedback on this website.

Following feedback, Swansea Council and its project team will review the final proposals, taking public opinion into account before submitting a planning application early this summer.